logo.gif


Krivični zakon Republike Srbije Print E-mail

Ovde možete naći neke delove Krivičnog zakona Republike Srbije koji su se nama učinili zanimljivim i koji bi na neki način mogli imati veze sa prevarama. Naravno, mi predlažemo da se podrobno upoznate sa celim zakonom (zakon možete naći na sajtu Vlade Republike Srbije) i da isti ne uzimate u svoje ruke, nego da uvek konsultujete stručnjake.

Značenje izraza u ovom zakoniku Član 112.

(1)  Pod teritorijom Srbije podrazumevaju se suvozemna teritorija, vodene površine unutar njenih granica, kao i vazdušni prostor nad njima.(2)  Pod krivičnim zakonodavstvom Srbije podrazumevaju se ovaj zakonik kao i sve krivičnopravne odredbe sadržane u drugim zakonima Srbije.(3)  Službenim licem smatra se:1)   lice koje u državnom organu vrši službene dužnosti;2)   izabrano, imenovano ili postavljeno lice u državnom organu, organu lokalne samouprave ili lice koje stalno ili povremeno vrši službene dužnosti ili službene funkcije u tim organima;3)   lice u ustanovi, preduzeću ili drugom subjektu, kojem je povereno vršenje javnih ovlašćenja, koje odlučuje o pravima, obavezama ili interesima fizičkih ili pravnih lica ili o javnom interesu;4)   službenim licem smatra se i lice kojem je faktički povereno vršenje pojedinih službenih dužnosti ili poslova;5)   vojno lice izuzev kad su u pitanju odredbe Glave trideset treće (Krivična dela protiv službene dužnosti) ovog zakonika.(4)  Stranim službenim licem smatra se lice koje je član zakonodavnog, izvršnog ili sudskog organa strane države, javni funkcioner ili službenik međunarodne organizacije i njenih organa, sudija i drugi funkcioner međunarodnog suda.(5)  Odgovornim licem smatra se vlasnik preduzeća ili drugog subjekta privrednog poslovanja ili lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu kojem je, s obzirom na njegovu funkciju, uložena sredstva ili na osnovu ovlašćenja, poveren određeni krug poslova u upravljanju imovinom, proizvodnji ili drugoj delatnosti ili u vršenju nadzora nad njima ili mu je faktički povereno obavljanje pojedinih poslova. Odgovornim licem smatra se i službeno lice kad su u pitanju krivična dela kod kojih je kao izvršilac označeno odgovorno lice, a u ovom zakoniku nisu predviđena u glavi o krivičnim delima protiv službene dužnosti, odnosno kao krivična dela službenog lica.(6)  Vojnim licem smatra se profesionalni vojnik (profesionalni oficir, profesionalni podoficir, oficir po ugovoru, podoficir po ugovoru i vojnik po ugovoru), vojnik na odsluženju vojnog roka, student vojne akademije, učenik vojne škole, lice iz rezervnog sastava dok se kao vojni obveznik nalazi na vojnoj dužnosti i civilno lice koje vrši određenu vojnu dužnost.(7)  Kad je kao izvršilac određenih krivičnih dela označeno službeno lice, odgovorno lice ili vojno lice, lica navedena u st. 3, 5. i 6. ovog člana mogu biti izvršioci tih dela, ako iz obeležja pojedinog dela ili iz pojedinog propisa ne proizilazi da izvršilac može biti samo neko od tih lica.(8)  Detetom se smatra lice koje nije navršilo četrnaest godina.(9)  Maloletnikom se smatra lice koje je navršilo četrnaest godina, a nije navršilo osamnaest godina.(10)  Maloletnim licem smatra se lice koje nije navršilo osamnaest godina.(11)  Učiniocem se smatraju izvršilac, saizvršilac, podstrekač i pomagač.(12)  Silom se smatra i primena hipnoze ili omamljujućih sredstava, s ciljem da se neko protiv svoje volje dovede u nesvesno stanje ili onesposobi za otpor.(13)  Izborima se smatraju izbori za Skupštinu SCG, predsednika SCG, Narodnu skupštinu Republike Srbije, predsednika Republike Srbije, organe lokalne samouprave i drugi izbori koji se raspisuju i vrše na osnovu Ustava i zakona.(14)  Referendumom se smatra izjašnjavanje građana na kojem se odlučuje o pitanjima za koja je to utvrđeno Ustavom ili zakonom.(15)  Opojnim drogama smatraju se supstance i preparati koji su propisima zasnovanim na zakonu proglašeni za opojne droge.(16)  Pokretnom stvari se smatra i svaka proizvedena ili sakupljena energija za davanje svetlosti, toplote ili kretanja, telefonski impuls, kao i računarski podatak i računarski program.(17)  Računarskim podatkom se smatra predstavljena informacija, znanje, činjenica, koncept ili naredba koji se unosi, obrađuje ili pamti ili je unet, obrađen ili zapamćen u računaru ili računarskoj mreži.(18)  Računarskom mrežom smatra se skup međusobno povezanih računara koji komuniciraju razmenjujući podatke.(19)  Računarskim programom smatra se uređeni skup naredbi koji služe za upravljanje radom računara, kao i za rešavanje određenog zadatka pomoću računara.(20)  Računarski virus je računarski program ili neki drugi skup naredbi unet u računar ili računarsku mrežu koji je napravljen da sam sebe umnožava i deluje na druge programe ili podatke u računaru ili računarskoj mreži dodavanjem tog programa ili skupa naredbi jednom ili više računarskih programa ili podataka. (21)  Subjektom privrednog poslovanja smatra se preduzeće, drugo pravno lice koje obavlja privrednu delatnost i preduzetnik. Pravno lice koje pored svoje osnovne delatnosti obavlja i privrednu delatnost smatra se subjektom privrednog poslovanja samo kada vrši tu delatnost.(22)  Organizovana grupa je grupa koju čini najmanje tri lica koja su se udružila radi vršenja krivičnih dela.(23)  Novac je metalni i papirni novac ili novac izrađen od nekog drugog materijala koji je na osnovu zakona u opticaju u državama članicama SCG ili u stranoj državi.(24)  Znacima za vrednost smatraju se i strani znaci za vrednost.(25)  Motornim vozilom smatra se svako saobraćajno sredstvo na motorni pogon u suvozemnom, vodenom i vazdušnom saobraćaju.(26)  Ispravom se smatra svaki predmet koji je podoban ili određen da služi kao dokaz kakve činjenice koja ima značaj za pravne odnose, kao i računarski podatak.(27)  Spis, pismo, pošiljka i dokument mogu biti i u elektronskom obliku.(28)  Članom porodice smatraju se i bivši supružnici i njihova deca, kao i roditelji bivših supružnika.(29) Izraz "neće se kazniti" znači da u tom slučaju nema krivičnog dela.(30)  Kad je radnja krivičnog dela određena trajnim glagolom smatra se da je delo učinjeno, ako je radnja izvršena jednom ili više puta.(31)  Skraćenica "SCG" označava državnu zajednicu Srbija i Crna Gora, a skraćenica "Srbija" Republiku Srbiju. 

Teška telesna povreda Član 121.(1)   Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje teško naruši,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(2)   Ko drugog teško telesno povredi ili mu zdravlje naruši tako teško da je usled toga doveden u opasnost život povređenog ili je uništen ili trajno i u znatnoj meri oštećen ili oslabljen neki važan deo njegovog tela ili važan organ ili je prouzrokovana trajna nesposobnost za rad povređenog ili trajno i teško narušenje njegovog zdravlja ili unakaženost,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.(3)   Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt povređenog lica,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.(4)   Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana učini iz nehata, kazniće se zatvorom do tri godine.(5)   Ko delo iz st. 1. do 3. ovog člana učini na mah, doveden bez svoje krivice u jaku razdraženost napadom, zlostavljanjem ili teškim vređanjem od strane povređenog,kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom do tri godine, za delo iz stava 2. zatvorom od tri meseca do četiri godine, a za delo iz stava 3. zatvorom od šest meseci do pet godina.

Laka telesna povreda Član 122.(1)   Ko drugog lako telesno povredi ili mu zdravlje lako naruši,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)   Ako je takva povreda nanesena oružjem, opasnim oruđem ili drugim sredstvom podobnim da telo teško povredi ili zdravlje teško naruši,učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.(3)  Sud može učiniocu dela iz stava 2. ovog člana izreći sudsku opomenu, ako je učinilac bio izazvan nepristojnim ili grubim ponašanjem oštećenog.(4)  Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Prinuda Član 135.(1)  Ko drugog silom ili pretnjom prinudi da nešto učini ili ne učini ili trpi,kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini na svirep način ili pretnjom ubistvom ili teškom telesnom povredom ili otmicom,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(3)  Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila teška telesna povreda ili druge teške posledice,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.(4)  Ako je usled dela iz st. 1. i 2. ovog člana nastupila smrt prinuđenog lica ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe,učinilac će se kazniti zatvorom od tri do dvanaest godina.

Ugrožavanje sigurnosti Član 138.(1)  Ko ugrozi sigurnost nekog lica pretnjom da će napasti na život ili telo tog lica ili njemu bliskog lica,kazniće se zatvorom do jedne godine.(2)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini prema više lica ili ako je delo izazvalo uznemirenost građana ili druge teške posledice, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Narušavanje nepovredivosti stana Član 139.(1)  Ko neovlašćeno prodre u tuđ stan ili tuđe zatvorene prostore ili se na zahtev ovlašćenog lica iz tog stana ili prostora ne udalji,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinilo službeno lice u vršenju službe,kazniće se zatvorom do tri godine.(3)  Za pokušaj dela iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se.

Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka Član 146.(1)  Ko podatke o ličnosti koji se prikupljaju, obrađuju i koriste na osnovu zakona neovlašćeno pribavi, saopšti drugom ili upotrebi u svrhu za koju nisu namenjeni,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko protivno zakonu prikuplja podatke o ličnosti građana ili tako prikupljene podatke koristi.(3)  Ako delo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe,kazniće se zatvorom do tri godine.

Davanje i primanje mita u vezi sa glasanjem Član 156.(1)  Ko drugome nudi, daje, obeća nagradu, poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica odnosno predloga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko zahteva ili primi poklon ili kakvu drugu korist da na izborima ili referendumu glasa ili ne glasa ili da glasa u korist ili protiv određenog lica odnosno predloga. (3)  Ako delo iz stava 1. ovog člana učini član biračkog odbora ili drugo lice u vršenju dužnosti u vezi sa glasanjem,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(4)  Poklon ili druga korist oduzeće se.

Povreda prava pri zapošljavanju i za vreme nezaposlenosti Član 164.(1)  Ko svesnim kršenjem propisa ili na drugi protivpravan način uskrati ili ograniči pravo građana na slobodno zapošljavanje na teritoriji Srbije pod jednakim uslovima,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko se svesno ne pridržava zakona ili drugih propisa ili opštih akata o pravima građana za vreme nezaposlenosti i time nezaposlenom licu uskrati ili ograniči pravo koje mu pripada.

Povreda moralnih prava autora i interpretatora Član 198.(1)  Ko pod svojim imenom ili imenom drugog u celini ili delimično objavi, stavi u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije, ili na drugi način javno saopšti tuđe autorsko delo ili interpretaciju,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ko bez dozvole autora izmeni ili preradi tuđe autorsko delo ili izmeni tuđu snimljenu interpretaciju,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(3)  Ko stavlja u promet primerke tuđeg autorskog dela ili interpretacije na način kojim se vređa čast ili ugled autora ili izvođača,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(4)  Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.(5)  Gonjenje za delo iz stava 2. ovog člana preduzima se po predlogu, a za delo iz stava 3. ovog člana po privatnoj tužbi.

Neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava Član 199.(1)  Ko neovlašćeno objavi, snimi, umnoži, ili na drugi način javno saopšti u celini ili delimično autorsko delo, interpretaciju, fonogram, videogram, emisiju, računarski program ili bazu podataka, kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko stavi u promet ili u nameri stavljanja u promet neovlašćeno drži umnožene ili neovlašćeno stavljene u promet primerke autorskog dela, interpretacije, fonograma, videograma, emisije, računarskog programa ili baze podataka,(3)  Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno u nameri pribavljanja imovinske koristi za sebe ili drugog, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.(4)  Ko proizvede, uveze, stavi u promet, proda, da u zakup, reklamira u cilju prodaje ili davanja u zakup ili drži u komercijalne svrhe uređaje ili sredstva čija je osnovna ili pretežna namena uklanjanje, zaobilaženje ili osujećivanje tehnoloških mera namenjenih sprečavanju povreda autorskih i srodnih prava, ili ko takve uređaje ili sredstva koristi u cilju povrede autorskog ili srodnog prava,kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine. (5)  Predmeti iz st. 1. do 4. ovog člana oduzeće se i uništiti.

Neovlašćeno uklanjanje ili menjanje elektronske informacije o autorskom i srodnim pravima Član 200.(1)  Ko neovlašćeno ukloni ili izmeni elektronsku informaciju o autorskom ili srodnom pravu, ili stavi u promet, uveze, izveze, emituje ili na drugi način javno saopšti autorsko delo ili predmet srodnopravne zaštite sa kojeg je elektronska informacija o pravima neovlašćeno uklonjena ili izmenjena, kazniće se novčanom kaznom i zatvorom do tri godine.(2)  Predmeti iz stava 1. oduzeće se i uništiti.

Povreda pronalazačkog prava Član 201.(1)  Ko neovlašćeno proizvodi, uvozi, izvozi, nudi radi stavljanja u promet, stavlja u promet, skladišti ili koristi u privrednom prometu proizvod ili postupak zaštićen patentom,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina. (3)  Ko neovlašćeno objavi ili na drugi način učini dostupnim suštinu tuđeg prijavljenog pronalaska pre nego što je ovaj pronalazak objavljen na način utvrđen zakonom,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(4)  Ko neovlašćeno podnese prijavu patenta ili u prijavi ne navede ili lažno navede pronalazača, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(5)  Predmeti iz st. 1. i 2. oduzeće se i uništiti.

Neovlašćeno korišćenje tuđeg dizajna Član 202.(1)  Ko na svom proizvodu u prometu neovlašćeno upotrebi, u celosti ili delimično, tuđi prijavljeni, odnosno zaštićeni dizajn proizvoda,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ko neovlašćeno objavi ili na drugi način učini dostupnim javnosti predmet prijave tuđeg dizajna pre nego što je objavljen na način utvrđen zakonom,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(3)  Proizvodi iz stava 1. ovog člana oduzeće se.

Utaja Član 207.(1)  Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, prisvoji tuđu pokretnu stvar koja mu je poverena,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(2)  Ako delo iz stava 1. ovog člana učini staralac,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine. (3)  Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.(4)  Ako vrednost utajenih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili utajena stvar predstavlja kulturno dobro,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(5)  Ko tuđu pokretnu stvar koju je našao ili do koje je slučajno došao protivpravno prisvoji u nameri da sebi ili drugom pribavi imovinsku korist,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(6)  Za dela iz st. 1. i 5. ovog člana, ako su utajene stvari u svojini građana, gonjenje se preduzima po predlogu.

Prevara Član 208.(1)  Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist dovede koga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da ovaj na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog ošteti,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(3)  Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(4)  Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist ili je naneta šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti Član 209.(1)  Ko lažnim prikazivanjem činjenica ili njihovim prikrivanjem dobije za sebe ili drugog kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iako za to ne ispunjava propisane uslove, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(2)  Ko dobijeni kredit, subvenciju ili drugu pogodnost iskoristi za drugu namenu od one za koju mu je kredit, subvencija ili druga pogodnost odobrena,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(3)  Za delo iz st. 1. i 2. ovog člana, kazniće se propisanom kaznom i odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja ako su kredit, subvencija ili druga pogodnost pribavljeni za preduzeće ili drugi subjekt privrednog poslovanja ili ako su korišćeni za druge namene od strane tih subjekata.

Sitna krađa, utaja i prevara Član 210.(1)  Ko učini sitnu krađu, utaju ili prevaru,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(2)  Krađa, utaja i prevara smatraju se sitnom, ako vrednost ukradene ili utajene stvari, odnosno šteta prouzrokovana prevarom ne prelazi iznos od petnaest hiljada dinara, a učinilac je išao za tim da pribavi malu imovinsku korist, odnosno da prouzrokuje malu štetu.(3)  Za delo iz stava 1. ovog člana, ako je izvršeno na štetu imovine građana, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Iznuda Član 214.(1)  Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist, silom ili pretnjom prinudi drugog da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti od dve do deset godina.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.(4)  Ko se bavi vršenjem dela iz st. 1. do 3. ovog člana ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe,kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.

Ucena Član 215.(1)  Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist zapreti drugom da će protiv njega ili njemu bliskog lica otkriti nešto što bi njihovoj časti ili ugledu škodilo i time ga prinudi da nešto učini ili ne učini na štetu svoje ili tuđe imovine,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.(4)  Ko se bavi vršenjem dela iz st. 1. do 3. ovog člana ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe,kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.

Zloupotreba poverenja Član 216.(1)  Ko zastupajući imovinske interese nekog lica ili starajući se o njegovoj imovini zloupotrebi data mu ovlašćenja u nameri da time sebi ili drugom pribavi imovinsku korist ili da ošteti lice čije imovinske interese zastupa ili o čijoj se imovini stara,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do šest godina.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist ili prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(4)  Ako delo iz st. 1. do 3. ovog člana učini staralac ili advokat,kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do pet godina, za delo iz stava 2. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od dve do deset godina.

Zelenaštvo Član 217.(1)  Ko za davanje novca ili drugih potrošnih stvari na zajam nekom licu primi ili ugovori za sebe ili drugog nesrazmernu imovinsku korist, iskorišćavajući teško imovinsko stanje, teške prilike, nuždu, lakomislenost ili nedovoljnu sposobnost za rasuđivanje oštećenog,kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.(2)  Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za oštećenog ili je učinilac pribavio imovinsku korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina i novčanom kaznom.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.(4)  Za delo iz stava iz stava 1. ovog člana gonjenje se preduzima po predlogu.

Protivpravno zauzimanje zemljišta Član 218.(1)  Ko protivpravno zauzme tuđe zemljište,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Ako je zauzeto zemljište deo zaštitne šume, nacionalnog parka ili drugog zemljišta sa posebnom namenom,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.(3)  Za delo iz stava 1. ovog člana gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Protivpravno useljenje Član 219.(1)  Ko se neovlašćeno useli u tuđu zgradu, stan, poslovne ili druge prostorije,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Ako izrekne uslovnu osudu za delo iz stava 1. ovog člana, sud može naložiti obavezu učiniocu da u određenom roku napusti i isprazni prostorije u koje se neovlašćeno uselio.(3)  Za delo iz stava 1. ovog člana gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Oštećenje tuđih prava Član 220.(1)  Ko u nameri da osujeti ostvarenje prava na stvari otuđi, uništi, ošteti ili oduzme svoju stvar na kojoj drugi ima založno pravo ili pravo uživanja i time ga ošteti, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko u nameri da osujeti izmirenje poverioca u toku prinudnog izvršenja otuđi, uništi, ošteti ili sakrije delove svoje imovine i time ošteti poverioca.(3)  Za dela iz st. 1. i 2 ovog člana, ako su oštećeni građani, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Prikrivanje Član 221.(1)  Ko stvar za koju zna da je pribavljena krivičnim delom ili ono što je za nju dobijeno prodajom ili zamenom prikriva, protura, kupuje, prima u zalogu ili na drugi način pribavlja,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine, s tim da kazna ne može biti veća od kazne propisane za delo kojim je stvar pribavljena.(2)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini, a mogao je i bio dužan da zna da je stvar pribavljena krivičnim delom,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(3)  Ako se učinilac bavi vršenjem krivičnog dela iz stava 1. ovog člana ili je delo izvršeno od strane organizovane grupe ili vrednost prikrivanih stvari prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Falsifikovanje novca Član 223.(1)  Ko napravi lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko u istoj nameri preinači pravi novac,kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.(2)  Ko pribavlja lažan novac u nameri da ga stavi u opticaj kao pravi ili ko lažan novac stavlja u opticaj,kazniće se zatvorom od jedne do deset godina.(3)  Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana napravljen, preinačen, stavljen u promet ili pribavljen lažan novac u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara, odnosno odgovarajući iznos u stranom novcu,učinilac će se kazniti zatvorom od pet do petnaest godina.(4)  Ko lažan novac koji je primio kao pravi, pa saznavši da je lažan, stavi u opticaj ili ko zna da je načinjen lažan novac ili da je lažan novac stavljen u opticaj, pa to ne prijavi,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(5)  Lažan novac oduzeće se.

Falsifikovanje hartija od vrednosti Član 224.(1)  Ko napravi lažne hartije od vrednosti ili preinači prave hartije od vrednosti u nameri da ih upotrebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne hartije upotrebi kao prave ili ih u toj nameri pribavi,kazniće se zatvorom od jedne do pet godina.(2)  Ako ukupan iznos na koji glase falsifikovane hartije od vrednosti iz stava 1. ovog člana prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.(3)  Ko lažne hartije od vrednosti koje je primio kao prave, pa saznavši da su lažne, stavi u promet,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(4)  Lažne hartije od vrednosti oduzeće se.

Falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica  Član 225.(1)  Ko napravi lažnu platnu karticu ili ko preinači pravu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko takvu lažnu karticu upotrebi kao pravu,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(2)  Ako je učinilac dela iz stava 1. ovog člana upotrebom kartice pribavio protivpravnu imovinsku korist,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(3)  Ako je učinilac dela iz stava 1. ovog člana pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,kazniće se zatvorom od dve do deset godina.(4)  Kaznom iz st. 2. i 3. ovog člana kazniće se i učinilac koji to delo učini neovlašćenom upotrebom tuđe kartice.(5)  Ko nabavi lažnu platnu karticu u nameri da je upotrebi kao pravu ili ko pribavlja podatke u nameri da ih iskoristi za pravljenje lažne platne kartice,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(6)  Lažne platne kartice oduzeće se.

Falsifikovanje znakova za vrednost Član 226.(1)  Ko napravi lažne ili preinači prave znakove za vrednost u nameri da ih upotrebi kao prave ili da ih drugom da na upotrebu ili ko takve lažne znakove upotrebi kao prave ili ih u toj nameri pribavi,kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Ako ukupna vrednost znakova iz stava 1. ovog člana prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(3)  Ko odstranjivanjem žiga kojim se znaci za vrednost poništavaju ili kojim drugim načinom ide za tim da radi ponovne upotrebe ovim znacima da izgled kao da nisu upotrebljeni ili ko upotrebljene znakove ponovo upotrebi ili proda kao da važe,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(4)  Lažni znakovi za vrednost oduzeće se.

Izdavanje čeka i korišćenje platnih kartica bez pokrića Član 228.(1)  Ko koristi debitnu platnu karticu za koju nema pokriće ili koristi kreditnu platnu karticu za koju ne obezbeđuje pokriće u ugovorenom roku, pa time sebi ili drugome pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izda ili stavi u promet ček, menicu, akceptni nalog, kakvu garanciju ili kakvo drugo sredstvo plaćanja ili obezbeđenja plaćanja, iako zna da za to nema pokrića i time sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist u iznosu koji prelazi deset hiljada dinara.(3)  Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi sto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.

Poreska utaja Član 229.(1)  Ko u nameri da potpuno ili delimično izbegne plaćanje poreza, doprinosa ili drugih propisanih dažbina, daje lažne podatke o zakonito stečenim prihodima, o predmetima ili drugim činjenicama koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri, u slučaju obavezne prijave, ne prijavi zakonito stečeni prihod, odnosno predmete ili druge činjenice koje su od uticaja na utvrđivanje ovakvih obaveza ili ko u istoj nameri na drugi način prikriva podatke koji se odnose na utvrđivanje navedenih obaveza, a iznos obaveze čije se plaćanje izbegava prelazi stopedeset hiljada dinara,kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom. (2)  Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do pet godina i novčanom kaznom.(3)  Ako iznos obaveze iz stava 1. ovog člana čije se plaćanje izbegava prelazi sedam miliona i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina i novčanom kaznom.

Pranje novca Član 231.(1)  Ko izvrši konverziju ili prenos imovine, sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, u nameri da se prikrije ili lažno prikaže nezakonito poreklo imovine, ili prikrije ili lažno prikaže činjenice o imovini sa znanjem da ta imovina potiče od krivičnog dela, ili stekne, drži ili koristi imovinu sa znanjem, u trenutku prijema, da ta imovina potiče od krivičnog dela, kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina. (2)  Ako iznos novca ili imovine iz stava 1. ovog člana prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina.(3)  Ko učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana, a mogao je i bio dužan da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren krivičnim delom,kazniće se zatvorom do tri godine.(4)  Odgovorno lice u pravnom licu koje učini delo iz st. 1. do 3. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo, ako je znalo, odnosno moglo i bilo dužno da zna da novac ili imovina predstavljaju prihod ostvaren krivičnim delom.(5)  Novac i imovina iz st. 1. do 4. ovog člana oduzeće se.

Zloupotreba monopolističkog položaja Član 232.Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji zloupotrebom monopolističkog ili dominantnog položaja na tržištu ili zaključivanjem monopolističkog sporazuma izazove poremećaj na tržištu ili taj subjekt dovede u povlašćen položaj u odnosu na druge, tako da ostvari imovinsku korist za taj subjekt ili za drugi subjekt ili nanese štetu drugim subjektima privrednog poslovanja, potrošačima ili korisnicima usluga,kazniće se zatvorom do tri godine.

Neovlašćena upotreba tuđe firme Član 233.(1)  Ko se u nameri da obmane kupce ili korisnike usluga posluži tuđom firmom, tuđom geografskom oznakom porekla, tuđim žigom ili zaštitnim znakom ili tuđom posebnom oznakom robe ili unese pojedina obeležja ovih oznaka u svoju firmu, svoj žig ili zaštitni znak ili u svoju posebnu oznaku robe,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ko u svrhu prodaje u većoj količini ili vrednosti nabavlja, proizvodi, prerađuje, stavlja u promet, daje u zakup ili skladišti robu iz stava 1. ovog člana ili se bavi pružanjem usluga neovlašeno koristeći tuđe oznake,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(3)  Ako je učinilac iz stava 2. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je pribavio imovinsku korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.(4)  Predmeti iz st. 1. do 3. ovog člana oduzeće se.

Nesavestan rad u privrednom poslovanju Član 234.(1)  Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja u kome nema većinski udeo, koje svesno krši zakone, druge propise ili opšte akte o poslovanju ili očigledno nesavesno posluje i time iz nehata tom preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja prouzrokuje štetu koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila šteta koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara ili je pokrenut postupak prinudnog poravnanja ili stečaja,učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.

Prouzrokovanje stečaja Član 235.(1)  Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica, koje neracionalnim trošenjem sredstava ili njihovim otuđenjem u bescenje, prekomernim zaduživanjem, preuzimanjem nesrazmernih obaveza, lakomislenim zaključivanjem ugovora sa licima nesposobnim za plaćanje, propuštanjem blagovremenog ostvarivanja potraživanja, uništenjem ili prikrivanjem imovine ili drugim radnjama koje nisu u skladu sa savesnim poslovanjem prouzrokuje stečaj i time drugog ošteti,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.

Prouzrokovanje lažnog stečaja Član 236.(1)  Odgovorno lice u preduzeću ili u drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji u nameri da taj subjekt izbegne plaćanje obaveza prouzrokuje stečaj tog subjekta prividnim ili stvarnim umanjenjem njegove imovine, na način što:1)   celu ili deo imovine subjekta privrednog poslovanja prikrije, prividno proda, proda ispod tržišne vrednosti ili besplatno ustupi;2)   zaključi fiktivne ugovore o dugu ili prizna nepostojeća potraživanja;3)   poslovne knjige koje je subjekt privrednog poslovanja obavezan da vodi po zakonu prikrije, uništi ili tako preinači da se iz njih ne mogu sagledati poslovni rezultati ili stanje sredstava ili obaveza ili ovo stanje sačinjavanjem lažnih isprava ili na drugi način prikaže takvim da se na osnovu njega može otvoriti stečaj,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(2)  Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice za poverioca,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.

Oštećenje poverioca Član 237.(1)  Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koji znajući da je taj subjekt postao nesposoban za plaćanje, isplatom duga ili na drugi način namerno stavi poverioca u povoljniji položaj i time znatno ošteti drugog poverioca,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(2)  Odgovorno lice iz stava 1. ovog člana ili preduzetnik, koji znajući da je taj subjekt postao nesposoban za plaćanje, a u nameri da izigra ili ošteti poverioca prizna neistinito potraživanje, sastavi lažni ugovor ili nekom drugom prevarnom radnjom ošteti poverioca,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(3)  Ako je delom iz st. 1. i 2. ovog člana poveriocu prouzrokovana šteta velikih razmera ili ako je prema oštećenom zbog toga došlo do pokretanja postupka prinudnog poravnanja ili stečaja,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Zloupotreba ovlašćenja u privredi Član 238.(1)  Odgovorno lice u preduzeću ili drugom subjektu privrednog poslovanja koje ima svojstvo pravnog lica ili preduzetnik, koje u nameri pribavljanja protivpravne imovinske koristi za pravno lice u kojem je zaposleno, za drugo pravno lice ili drugi subjekt privrednog poslovanja koji ima svojstvo pravnog lica:1)   stvara ili drži nedozvoljene novčane, robne ili druge vrednosne fondove u zemlji ili inostranstvu ili protivpravno onemogućava ostvarivanja vlasničkih prava akcionara;2)   sastavljanjem isprave neistinite sadržine, lažnim bilansima, procenama ili inventarisanjem odnosno lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica, neistinito prikazuje stanje ili kretanje sredstava ili rezultate poslovanja, pa na taj način dovede u zabludu organe upravljanja u preduzeću ili drugom pravnom licu prilikom donošenja odluka o poslovima upravljanja ili preduzeće ili drugo pravno lice stavi u povoljniji položaj prilikom dobijanja sredstava ili drugih pogodnosti koje im se ne bi priznale prema postojećim propisima;3)   sredstva kojima raspolaže koristi protivno njihovoj nameni;4)   na drugi način grubo povredi ovlašćenja u pogledu upravljanja, raspolaganja i korišćenja imovinom;5)   protivno volji akcionara ne potpisuje prospekt za trgovanje akcijama na berzi, a davanjem lažnih podataka dovodi u zabludu kupce akcija o stanju kapitala pravnog lica,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od pet miliiona dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Narušavanje poslovnog ugleda i kreditne sposobnosti Član 239.(1)  Ko u nameri narušavanja poslovnog ugleda ili kreditne sposobnosti drugog, iznosi o njemu neistinite podatke ili neistinito prikazuje njegovo poslovanje,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Ako su usled dela iz stava 1. ovog člana nastupile teške posledice,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.(3)  Gonjenje za dela iz st. 1. i 2. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Odavanje poslovne tajne Član 240.(1)  Ko neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju poslovnu tajnu ili ko pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito poverljivih podataka,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.(3)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini iz nehata,kazniće se zatvorom do tri godine.(4)  Poslovnom tajnom smatraju se podaci i dokumenti koji su zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenom na osnovu zakona proglašeni poslovnom tajnom čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za preduzeće ili drugi subjekt privrednog poslovanja.

Nedozvoljena trgovina Član 243.(1)  Ko nemajući ovlašćenje za trgovinu, nabavi robu ili druge predmete u većoj vrednosti u svrhu prodaje, ili ko se neovlašćeno i u većem obimu bavi trgovinom ili posredovanjem u trgovini ili se bavi zastupanjem organizacija u unutrašnjem ili spoljnotrgovinskom prometu robe i usluga,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(2)  Ko se bavi prodajom robe čiju je proizvodnju neovlašćeno organizovao,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(3)  Kaznom iz stava 2. ovog člana kazniće se i ko neovlašćeno prodaje, kupuje ili vrši razmenu robe ili predmeta čiji je promet zabranjen ili ograničen.(4)  Ako je učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana organizovao mrežu preprodavaca ili posrednika ili je postigao imovinsku korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(5)  Roba i predmeti nedozvljene trgovine oduzeće se.

Obmanjivanje kupaca Član 244.Ko u nameri obmanjivanja kupaca stavlja u promet proizvode sa oznakom u koju su uneti podaci koji ne odgovaraju sadržini, vrsti, poreklu ili kvalitetu proizvoda ili stavlja u promet proizvode koji po svojoj količini ili kvalitetu ne odgovaraju onome što se redovno pretpostavlja kod takvih proizvoda ili stavlja u promet proizvode bez oznake o sadržini, vrsti poreklu ili kvalitetu proizvoda kad je ovakva oznaka propisana ili se pri stavljanju u promet proizvoda služi očigledno lažnom reklamom,kazniće se zatvorom do tri godine i novčanom kaznom.

Falsifikovanje znakova za obeležavanje robe, mera i tegova Član 245.(1)  Ko u nameri da ih upotrebi kao prave napravi lažne pečate, žigove, marke ili druge znakove za obeležavanje domaće ili strane robe kojima se žigošu zlato ili drugi plemeniti metal, drvo, stoka ili kakva druga roba ili ko u istoj nameri takve prave znakove preinači ili ko takve lažne ili preinačene znakove upotrebi kao prave,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Lažni znakovi, mere i tegovi oduzeće se.

Nesavesno pružanje lekarske pomoći Član 251.(1)  Lekar koji pri pružanju lekarske pomoći primeni očigledno nepodobno sredstvo ili očigledno nepodoban način lečenja ili ne primeni odgovarajuće higijenske mere ili uopšte očigledno nesavesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i drugi zdravstveni radnik koji pri pružanju medicinske pomoći ili nege ili pri vršenju druge zdravstvene delatnosti očigledno nesavesno postupa i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica.(3)  Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Protivpravno vršenje medicinskih eksperimenata i ispitivanje leka Član 252.(1)  Ko protivno propisima na ljudima vrši medicinske ili druge slične eksperimente,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko vrši kloniranje ljudi ili vrši eksperimente u tom cilju.(3)  Ko protivno propisima vrši kliničko ispitivanje leka,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.

Neukazivanje lekarske pomoći Član 253.(1)  Lekar koji protivno svojoj dužnosti odbije da ukaže lekarsku pomoć licu kojem je takva pomoć potrebna, a koje se nalazi u neposrednoj opasnosti za život ili opasnosti nastupanja teške telesne povrede ili teškog narušavanja zdravlja,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(2)  Ako usled dela iz stava 1. ovog člana lice kojem nije ukazana lekarska pomoć bude teško telesno povređeno ili mu zdravlje bude teško narušeno,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do četiri godine.(3)  Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt lica kome nije ukazana lekarska pomoć,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.

Nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo Član 254.(1)  Ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi lečenjem ili pružanjem drugih medicinskih usluga, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko se bez odgovarajuće stručne spreme bavi spravljanjem ili izdavanjem lekova.

Nesavesno postupanje pri spravljanju i izdavanju lekova Član 255.(1)  Lice ovlašćeno za izdavanje lekova za upotrebu u medicini koje izda drugi lek umesto propisanog ili zahtevanog leka, ako zamena nije dozvoljena ili koje ne napravi lek u propisanoj razmeri ili količini ili koje očigledno nesavesno postupa pri izdavanju lekova i time prouzrokuje pogoršanje zdravstvenog stanja nekog lica,kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda Član 256.(1)  Ko proizvodi radi prodaje, prodaje ili stavlja u promet škodljive životne namirnice, jelo ili piće ili druge škodljive proizvode,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(2)  Ko životne namirnice, jelo ili piće stavlja u promet bez izvršenog pregleda od strane ovlašćenog lica kad je taj pregled propisima predviđen, ili ih stavlja u promet pošto im je istekao rok upotrebe,kazniće se zatvorom do dve godine.(3)  Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(4)  Proizvodi iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.

Nesavesno vršenje pregleda životnih namirnica Član 257.(1)  Ovlašćeno lice koje nesavesno izvrši pregled stoke za klanje, mesa namenjenog za ishranu i drugih životnih namirnica ili protivno propisima ne izvrši pregled i time omogući da se stavi u promet meso ili druga životna namirnica škodljiva za zdravlje ljudi, kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Zagađivanje vode za piće i životnih namirnica Član 258.(1)  Ko kakvom škodljivom materijom zagadi vodu koja ljudima služi za piće ili životne namirnice,kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Nepropisno i nepravilno izvođenje građevinskih radova Član 281.(1)  Lice odgovorno za projektovanje, rukovođenje ili izvođenje gradnje ili građevinskih radova, koje pri izvođenju tih radova ne postupi po propisima ili opštepriznatim tehničkim pravilima i time izazove opasnost za život ili telo ljudi ili za imovinu većeg obima,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.

Oštećenje računarskih podataka i programa  Član 298.(1)  Ko neovlašćeno izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi način učini neupotrebljivim računarski podatak ili program,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do tri godine.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana prouzrokovana šteta u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.(4)  Uređaji i sredstva kojima je učinjeno krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana, ako su u svojini učinioca, oduzeće se.

Računarska sabotaža Član 299.Ko unese, uništi, izbriše, izmeni, ošteti, prikrije ili na drugi način učini neupotrebljivim računarski podatak ili program ili uništi ili ošteti računar ili drugi uređaj za elektronsku obradu i prenos podataka sa namerom da onemogući ili znatno omete postupak elektronske obrade i prenosa podataka koji su od značaja za državne organe, javne službe, ustanove, preduzeća ili druge subjekte,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.

Pravljenje i unošenje računarskih virusa Član 300.(1)  Ko napravi računarski virus u nameri njegovog unošenja u tuđ računar ili računarsku mrežu,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(2)  Ko unese računarski virus u tuđ računar ili računarsku mrežu i time prouzrokuje štetu, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(3)  Uređaj i sredstva kojima je učinjeno krivično delo iz st. 1. i 2. ovog člana oduzeće se.

Računarska prevara Član 301.(1)  Ko unese netačan podatak, propusti unošenje tačnog podatka ili na drugi način prikrije ili lažno prikaže podatak i time utiče na rezultat elektronske obrade i prenosa podataka u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist i time drugom prouzrokuje imovinsku štetu,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist koja prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do deset godina.(4)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini samo u nameri da drugog ošteti,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.

Neovlašćeni pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi podataka Član 302.(1)  Ko se, kršeći mere zaštite, neovlašćeno uključi u računar ili računarsku mrežu, ili neovlašćeno pristupi elektronskoj obradi podataka,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(2)  Ko upotrebi podatak dobijen na način predviđen u stavu 1. ovog člana,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(3)  Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana došlo do zastoja ili ozbiljnog poremećaja funkcionisanja elektronske obrade i prenosa podataka ili mreže ili su nastupile druge teške posledice,učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.

Neovlašćeno korišćenje računara ili računarske mreže Član 304.(1)  Ko neovlašćeno koristi računarske usluge ili računarsku mrežu u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri meseca.(2)  Gonjenje za delo iz stava 1. ovog člana preduzima se po privatnoj tužbi.

Lažno predstavljanje Član 329.(1)  Ko se u nameri da sebi ili drugom pribavi kakvu korist ili da drugom nanese kakvu štetu, lažno predstavlja kao službeno ili vojno lice ili neovlašćeno nosi kakve znake službenog ili vojnog lica,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko izvrši kakvu radnju za koju je ovlašćeno da izvrši samo određeno službeno ili vojno lice.

Samovlašće Član 330.(1)  Ko samovlasno pribavlja neko svoje pravo ili pravo za koje smatra da mu pripada,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.(2)  Ko delo iz stava 1. ovog člana učini za drugog,kazniće se kaznom propisanom za to delo.(3)  Ako je delo iz st. 1. i 2. učinjeno na štetu građana, gonjenje se preduzima po privatnoj tužbi.

Davanje lažnog iskaza Član 335.(1)  Svedok, veštak, prevodilac ili tumač, koji da lažan iskaz pred sudom, u disciplinskom, prekršajnom ili upravnom postupku ili u drugom zakonom propisanom postupku,kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i stranka koja prilikom izvođenja dokaza saslušanjem stranaka u sudskom ili upravnom postupku da lažan iskaz, a na ovom iskazu bude zasnovana odluka donesena u tom postupku.(3)  Ako je lažan iskaz dat u krivičnom postupku ili je dat pod zakletvom,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.(4)  Ako su usled dela iz stava 3. ovog člana nastupile naročito teške posledice za okrivljenog,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(5)  Učinilac koji dobrovoljno opozove lažan iskaz pre nego što se donese konačna odluka, može se osloboditi od kazne.

Zločinačko udruživanje Član 346.(1)  Ko organizuje grupu ili drugo udruženje koja ima za cilj vršenje krivičnih dela za koje se može izreći kazna zatvora od tri godine ili teža kazna,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz stava 1. ovog člana,kazniće se zatvorom do jedne godine.(3)  Ako se delo iz stava 1. ovog člana odnosi na grupu ili drugo udruženje koje ima za cilj vršenje krivičnih dela za koja se može izreći kazna zatvora od dvadeset godina ili zatvor od trideset do četrdeset godina,organizator grupe ili drugog udruženja će se kazniti zatvorom najmanje deset godina ili zatvorom od trideset do četrdeset godina, a pripadnik udruženja zatvorom od šest meseci do pet godina.(4)  Organizator grupe ili drugog udruženja iz st. 1. i 3. ovog člana koji otkrivanjem udruženja ili na drugi način spreči izvršenje krivičnih dela radi čijeg vršenja je udruženje organizovano,kazniće se zatvorom do tri godine, a može se i osloboditi od kazne.(5)  Pripadnik grupe ili drugog udruženja iz st. 2. i 3. ovog člana koji otkrije udruženje pre nego što je u njegovom sastavu ili za njega učinio neko krivično delo predviđeno u st. 2. i 3. ovog člana radi čijeg vršenja je udruženje organizovano,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine, a može se i osloboditi od kazne.

Učestvovanje u grupi koja izvrši krivično delo Član 349.(1)  Ko učestvuje u grupi ljudi koja zajedničkim delovanjem liši života neko lice ili mu nanese tešku telesnu povredu, ošteti imovinu u većem obimu ili učini drugo krivično delo za koje se može izreći pet godina zatvora ili teža kazna ili koja pokuša da izvrši neko od tih dela,kazniće se za samo učestvovanje zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Kolovođa grupe koja izvrši delo iz stava 1. ovog člana,kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.

Neovlašćeno organizovanje igara na sreću Član 352.(1)  Ko bez odobrenja nadležnog organa priređuje igre na sreću,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do dve godine.(2)  Organizator igre na sreću ili učesnik u igri iz stava 1. ovog člana koji se posluži obmanom,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(3)  Sredstva namenjena ili upotrebljena za izvršenje dela iz st. 1. i 2. ovog člana, kao i novac i drugi predmeti koji služe u igri na sreću, oduzeće se.

Neovlašćeno bavljenje određenom delatnošću Član 353.Ko se neovlašćeno i za nagradu bavi određenom delatnošću za čije obavljanje je po zakonu ili drugim propisima donetim na osnovu zakona potrebna dozvola nadležnog organa, odnosno nadležnog subjekta,kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.

Falsifikovanje isprave Član 355.(1)  Ko napravi lažnu ili preinači pravu ispravu u nameri da se takva isprava upotrebi kao prava ili ko lažnu ili neistinitu ispravu upotrebi kao pravu ili je nabavi radi upotrebe,kazniće se zatvorom do tri godine.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno u pogledu javne isprave, testamenta, menice, čeka, javne ili službene knjige ili druge knjige koja se mora voditi na osnovu zakona,učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina.(3)  Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se.

Posebni slučajevi falsifikovanja isprave Član 356.Smatraće se da čini delo falsifikovanja isprave i kazniće se po članu 355. ovog zakonika:1)   ko hartiju, blanket ili drugi predmet na kojem je neko lice stavilo svoj potpis neovlašćeno popuni izjavom koja ima vrednost za pravne odnose;2)   ko drugog obmane o sadržaju isprave i ovaj stavi svoj potpis na tu ispravu, smatrajući da se potpisuje pod drugu ispravu ili pod drugi sadržaj;3)   ko ispravu izda u ime drugog lica bez njegovog ovlašćenja ili u ime lica koje ne postoji;4)   ko kao izdavalac isprave uz svoj potpis stavi da ima položaj ili čin ili zvanje iako nema takav položaj, čin ili zvanje, a ovo ima bitni uticaj na dokaznu snagu isprave;5)   ko ispravu načini na taj način što neovlašćeno upotrebi pravi pečat ili znak.

Falsifikovanje službene isprave Član 357.(1)  Službeno lice koje u službenu ispravu, knjigu ili spis unese neistinite podatke ili ne unese važan podatak ili svojim potpisom, odnosno službenim pečatom overi službenu ispravu, knjigu ili spis sa neistinitom sadržinom ili koje svojim potpisom, odnosno službenim pečatom omogući pravljenje službene isprave, knjige ili spisa sa neistinitom sadržinom,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i službeno lice koje neistinitu službenu ispravu, knjigu ili spis upotrebi u službi kao da su istiniti ili koje službenu ispravu, knjigu ili spis uništi, prikrije, u većoj meri ošteti ili na drugi način učini neupotrebljivom.(3)  Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu koje učini delo iz st. 1. i 2. ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to delo.

Navođenje na overavanje neistinitog sadržaja Član 358.(1)  Ko dovođenjem u zabludu navede nadležni organ da u javnoj ispravi, zapisniku ili knjizi overi štogod neistinito što može da služi kao dokaz u pravnom saobraćaju,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i ko ovakvu ispravu, zapisnik ili knjigu upotrebi iako zna da su neistiniti.

Zloupotreba službenog položaja Član 359.(1)  Službeno lice koje iskorišćavanjem svog službenog položaja ili ovlašćenja, prekoračenjem granice svog službenog ovlašćenja ili nevršenjem svoje službene dužnosti pribavi sebi ili drugom kakvu korist, drugom nanese kakvu štetu ili teže povredi prava drugog,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(2)  Ako je izvršenjem dela iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu preko četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(3)  Ako vrednost pribavljene imovinske koristi prelazi iznos od milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.(4)  Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu koje učini delo iz st. 1. do 3. ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to delo.

Prevara u službi Član 363.(1)  Službeno lice koje u vršenju službe u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist podnošenjem lažnih obračuna ili na drugi način dovede u zabludu ovlašćeno lice da izvrši nezakonitu isplatu,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.(4)  Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu koje učini delo iz st. 1. do 3. ovog člana kazniće se kaznom propisanom za to delo.

Pronevera Član 364.(1)  Ko u nameri da sebi ili drugom pribavi protivpravnu imovinsku korist prisvoji novac, hartije od vrednosti ili druge pokretne stvari koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(2)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi četristopedeset hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(3)  Ako je delom iz stava 1. ovog člana pribavljena imovinska korist u iznosu koji prelazi milion i petsto hiljada dinara,učinilac će se kazniti zatvorom od dve do dvanaest godina.

Posluga Član 365.Ko se neovlašćeno posluži novcem, hartijom od vrednosti ili drugim pokretnim stvarima koje su mu poverene u službi ili na radu u državnom organu, preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu ili radnji ili ove stvari drugom neovlašćeno da na poslugu,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.

Protivzakonito posredovanje Član 366.(1)  Ko primi nagradu ili kakvu drugu korist da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(2)  Ko drugom obeća, ponudi ili da nagradu ili kakvu drugu korist da korišćenjem svog službenog ili društvenog položaja ili uticaja posreduje da se izvrši ili ne izvrši neka službena radnja, kazniće se zatvorom do tri godine.(3) Ko koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(4) Ko drugome obeća, ponudi ili da nagradu ili kakvu drugu korist da koristeći svoj službeni ili društveni položaj ili uticaj posreduje da se izvrši službena radnja koja se ne bi smela izvršiti ili da se ne izvrši službena radnja koja bi se morala izvršiti,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina. (5)  Ako je za posredovanje iz stava 3. ovog člana primljena nagrada ili kakva druga korist,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(6)  Strano službeno lice koje učini delo iz st. 1. do 4. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo.(7)  Nagrada i imovinska korist oduzeće se.

Primanje mita Član 367.(1)  Službeno lice koje zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti,kazniće se zatvorom od dve do dvanaest godina.(2)  Službeno lice koje zahteva ili primi poklon ili drugu korist ili koje primi obećanje poklona ili druge koristi za sebe ili drugog da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti,kazniće se zatvorom od dve do osam godina.(3)  Službeno lice koje izvrši delo iz st. 1. ili 2. ovog člana u vezi sa otkrivanjem krivičnog dela, pokretanjem ili vođenjem krivičnog postupka, izricanjem ili izvršenjem krivične sankcije,kazniće se zatvorom od tri do petnaest godina.(4)  Službeno lice koje posle izvršenja, odnosno neizvršenja službene radnje, navedene u st. 1. do 3. ovog člana, a u vezi s njom, zahteva ili primi poklon ili drugu korist,kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.(5)  Strano službeno lice koje učini delo iz st. 1. do 4. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo.(6)  Odgovorno lice u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu koje učini delo iz st. 1, 2. i 4. ovog člana, kazniće se kaznom propisanom za to delo.(7)  Primljeni poklon i imovinska korist oduzeće se.

Davanje mita Član 368.(1)  Ko službenom licu učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.(2)  Ko službenom licu učini, ponudi ili obeća poklon ili drugu korist da u okviru svog službenog ovlašćenja izvrši službenu radnju koju bi moralo izvršiti ili da ne izvrši službenu radnju koju ne bi smelo izvršiti ili ko posreduje pri ovakvom podmićivanju službenog lica,kazniće se zatvorom do tri godine.(3)  Odredbe st. 1. i 2. ovog člana primenjuje se i kada je mito dato, ponuđeno ili obećano stranom službenom licu.(4)  Učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana koji je prijavio delo pre nego što je saznao da je ono otkriveno može se osloboditi od kazne.(5)  Odredbe st. 1, 2. i 4. ovog člana primenjuju se i kad je mito dato, ponuđeno ili obećano odgovornom licu u preduzeću, ustanovi ili drugom subjektu.(6)  Poklon, odnosno druga korist koji budu oduzeti od lica koje je primilo mito mogu se u slučaju iz stava 4. ovog člana vratiti licu koje je dalo mito.

Odavanje službene tajne Član 369.(1)  Službeno lice koje neovlašćeno drugom saopšti, preda ili na drugi način učini dostupnim podatke koji predstavljaju službenu tajnu ili koje pribavlja takve podatke u nameri da ih preda nepozvanom licu,kazniće se zatvorom od tri meseca do pet godina.(2)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz koristoljublja ili u pogledu naročito poverljivih podataka ili radi objavljivanje ili korišćenja podataka u inostranstvu,učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.(3)  Ako je delo iz stava 1. ovog člana učinjeno iz nehata,učinilac će se kazniti zatvorom do tri godine.(4)  Službenom tajnom smatraju se podaci ili dokumenti koji su zakonom, drugim propisom ili odlukom nadležnog organa donesenim na osnovu zakona proglašeni službenom tajnom i čije bi odavanje prouzrokovalo ili bi moglo da prouzrokuje štetne posledice za službu.(5)  Službenom tajnom, u smislu stava 4. ovog člana, ne smatraju se podaci ili dokumenti koji su upravljeni na teške povrede osnovnih prava čoveka, ili na ugrožavanje ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije ili SCG, kao i podaci ili dokumenti koji za cilj imaju prikrivanje učinjenog krivičnog dela za koje se po zakonu može izreći zatvor od pet godina ili teža kazna.(6)  Odredbe st. 1. do 4. ovog člana primeniće se i prema licu koje je odalo službenu tajnu pošto mu je prestalo svojstvo službenog lica. 

 

 

Art magazin - Web casopis za savremenu umetnost

 

Obaveštenje za čitaoce:

Ne objavljujemo lična imena niti imena firmi, osim ako ne postoji sudska presuda ili potpisana zjava u sudu sa materijalnom i krivičnom odgovornosti potpisnika.

Udruženje se bavi isključivo preventivnim radom. U slučaju da ste prevareni, molimo Vas da se obratite Policiji, Advokatima i sudstvu. Takav je zakon, i mi ga poštujemo.

 
Ko je na sajtu
We have 1 guest online
Da li ste prevareni za zivotno osiguranje?
 
Belocrkvanska jezera. Najbolji izbor za odmor
 

PUTUJMO ZAJEDNO
 

Advertisement

O prevarama  |  Zakoni  |  Spisak prevara  |  Reportaže  |  Reklamiranje na sajtu  |  Kontakt  |  Login

Copyright © 2008. Društvo za borbu protiv prevara. 21000 Novi Sad, Srbija.
Registrovano kod Ministarstva Republike Srbije za Državnu upravu i lokalnu samoupravu.
CMS Web Design: Luka Salapura