logo.gif


Prevara mobilnog operatera Print E-mail
ImageObraćam se ovom sajtu, kako bi i ostali bili upoznati sa još jednim vidom prevara. (Pismo čitaoca)


Namerno sam pisao članove Zakona (Obligacioni odnosi i Zaštita potrošača) da bi se i ostali, koji su prevareni navođenjem na sklapanje nepoštenih ugovora ili na drugi način u procesu prometa robom ili uslugama, mogli na njih da se pozovu. Konkretno, ovaj slučaj je vezan za: -    Članovi 18, 30, 42, 65 i 276 Zakona o obligacionim odnosima ("Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja).

-    Članovi 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 41, 42, 43. 44, 45, 60, 68, 76, 77, 78 i 143 Zakona o zaštiti potrošača („Službeni glasnik RS“, broj 62/2014 i 6/2016).

 

Sklopite li ugovor sa jednim od naših mobilnih operatera, a ne pitate za roming, računajte da ćete biti prevareni!

Moj slučaj:

•    Sklapam Ugovor (postepejd usluga, samo kartica, telefon je moj) 8.12.2017. godine.

•    Odlazim iz Srbije 13.12.2017. godine. Za vreme boravka u inostranstvu NISAM MOGAO KORISTITI TELEFON. Na telefonu je obaveštenje „nema usluge“, što znači da nisam imao uključen roming! Nemogućnost kontakta, kako drugih prema meni, tako i mene prema drugima – prouzrokovao je određenu štetu!

•    Vraćam se u Srbiju18.12.2017. godine, gde sam mogao koristiti telefon.

Odlazim 20.12.2017. godine do poslovnice operatera u kojoj je sklopljen Ugovor da pitam zašto nemam roming. Saopštavaju mi da se roming aktivira tek nakon prve moje uplate, po prvom ispostavljenom računu! Istovremeno tvrde da su mi to prilikom sklapanje Ugovora saopštili. Da su mi to saopštili SIGURNO NE BIH SKLOPIO TAKAV UGOVOR (a i ko bi? Tim više što mi predstoje putovanja u inostranstvo)! Za roming u Ugovoru, u opisu tarifnog paketa, decidno stoji: „Na paketu se roming saobraćaj tarifira po tarifi Travel Sure 10.“. I ni reči više o romingu.

•    Ugovor je sklopljen tako što sam doveden u zabludu, te prevaren i naveden na zaključivanje Ugovora (Član 65. stav (1) Zakona o obligacionim odnosima, te Član 12. stav 2. i Član 19. Zakona o zaštiti potrošača). Meni nije predočeno da neću imati roming, niti to u Ugovoru piše, a to po navedenim članovima Zakona o obligacionim odnosima, ovaj oblik prevare Ugovor čini ništavnim! To bi bilo prvi oblik nepoštovanja Ugovora, tj. dovođenje u zabludu da bi se Ugovor sklopio.

•    Kako sam znao da mi predstoje još dva putovanja u inostranstvo do ispostavljanja prvog računa, u Poslovnici tražim način da se problem sa romingom prevaziđe. Predočena mi je mogućnost aktivizacije po posebnoj (dodatnoj) uplati (cca 4 puta veći iznos od ugovorenog mesečnog iznosa paketa od 1140 RSD!). To takođe nigde ne stoji u Ugovoru, a suprotno je Članu 12, stav 5, odnosno Članu 76. stav 3. Zakona o zaštiti potrošača i to bi bilo drugi oblik nepoštovanja Ugovora. Kako je to istovremeno i dodatni trošak, suprotan je Članu 14. Zakona o zaštiti potrošača.

•    Prihvatam i nezakonski dodatni zahtev o posebnoj uplati, te tražim broj računa na koji bih na licu mesta telefonom izvršio elektronsku uplatu. Ni tu nije kraj. Dodatnih zahteva ima još. Nisu prihvatili elektronsku uplatu, iako bi imali odmah ili sutra na računu moju uplatu. Od mene je traženo do idem do pošte ili banke te da opet dolazim nazad i donesem uplatnicu na uvid? Po kom osnovu ovo? Ovde je nadležan Član 15. Zakona o zaštiti potrošača. Istovremeno i Član 18. stav 2. Zakona o zaštiti potrošača, jer ja spadam u posebnu grupu potrošača (ratni vojni invalid, preko 65 godina, penzioner, a oni bi me šetali do banke ili pošte, da stojim u redu i da ima donosim uplatnicu…). Obzirom na višegodišnju praksu elektronskog bankarstva (ne mogu se ni setiti od kada vršim elektronske uplate!), treba li komentar na ovo?“.

•    Tražim na licu mesta raskid Ugovora, jer je sklopljen, a da mi nisu predočene sve nepovoljne mogućnosti, niti one stoje u Ugovoru. Daju mi obrazac za reklamacije (kasnije, 25.12.2017. godine, saznajem da imaju i poseban obrazac zahteva za raskid ugovora). Na moje insistiranje da mi je roming usluga neophodna, te ako mi je ne pruže jer su na to obavezni bez posebne naknade (Član 61. (4) Zakona o obligacionim odnosima), moraću tražiti uslugu drugog operatera. Tu i saopštavaju da nema potrebe da idem bilo gde, jer su ovakvi uslovi o romingu svuda isti. Ispostavilo se da ni to nije tačno! Drugi operater mi saopštava da se roming usluga podrazumeva i da će biti aktivirana u toku dana. Te ako mi je hitno, rešiće to odmah. Tako je i bilo, i odmah mi je saopšteno da je roming aktiviran. To se za dva dana prilikom putovanja u inostranstvo pokazalo tačnim. Dakle bez plaćanja prvog računa ili dodatne paprene uplate.

•    U prepisci sa Službom reklamacija operatera, bez obzira na navođenje činjeničnog stanja, oni insistiraju da mi je sve po pitanju rominga predočeno, te ako i nije i ako i ne piše u Ugovoru, sve piše na njihovom sajtu (?). Prvo, nisam sklopio Ugovor sa njihovim sajtom, a drugo i to je neistina. Tamo, na sajtu takoše ništa o tome ne piše o aktiviranju rominga!

•    Tokom prepiske, dopisi operatera su veoma neujednačeni i nekonzistentni. Ni u jednom momentu se ne drže onoga što u Ugovoru piše (osim želje da po svaku cenu naplate penale). Prvo se pozivaju na aktiviranje rominga po formiranju prvog računa, a onda na aktiviranje po mojoj uplati prvog računa. Onda mi 9.1.2018. godine „odobravaju“ umanjenje računa za prvi mesec, a istovremeno ispostavljaju mi računa za pun mesec, iako sam ugovor sklopio 8. dana u mesecu (kod drugog operatera mi je ispostavljen račun za samo zadnjih 6 dana meseca decembra, tj. od kada je Ugovor sa njima sklopljen). Traže da prihvatim njihove premise te da mi tada neće ispostaviti račun sa penalima.

•    Odbijam odobrenje umanjenja računa i Uplatu punog iznosa po računu vršim 18.1.2018. godine. A onda mi šalju dopis od 23.1.2918. godine i pišu da sam raskid ugovora tražio 25.12.2017. godine (ni ovo nije tačno, tražio sam ga 20.12.2017. godine), te da su realizovali raskid ugovora 8.1.2018. godine, tek nakon što su videli da sam uplatio pun iznos računa. I mada njihov broj ne koristim od 26.12.2018. godine kada sam po drugi puta putovao u inostranstvo.

•    Sledi, 6.2.2018. godine dopis operatera od 1.2.2018. godine gde me obaveštavaju da je zbog neizmirenih obaveza koje sam potpisivanjem Pretplatničkog ugovora preuzeo, moj broj deaktiviran, te da je, s tim u vezi, da je Pretplatnički ugovor raskinut raskinut pre isteka ugovorene obaveze, au skladu sa Posebnim uslovima Ugovora obračunati su penali. I ispostavljaju mi račun na 33.457,93 dinara. Nigde ni reči o njihovom neispunjenju Ugovora, kao i dovođenja u zabludu, odnosno prevarom navođenje na sklapanje Ugovora, kao i naknadnih zahteva (sve u suprotnosti sa zakonom), što ovaj Ugovor čini ništavnim po Zakonu o obligacionim odnosima!

 

Sve navedemo mogu dokumentovati, odnosno staviti Pretplatnički ugovor i prepisku sa operaterom (elektronski oblik) na uvid svima koji su za to zainteresovani.

 

Zbog ovakvog, nekorektnog i prevarantskog odnosa operatera, prisiljen sam da svoja prava (raskid Ugovora) tražim preko Suda. Istovremeno, konsultovao sam se sa više Udruženja za zaštitu potrošača i koristim njihovu pomoć. Naravno, ne treba na ovome stati, niti ću, nego je sledeći korak naplata materijalne i nematerijalne štete koju su pretrpeli kako moji saradnici (kojima sam bio nedostupan!), tako i ja u sklopu obaveza čiji sam učesnik (Sudski sam veštak iz specifične oblasti, jedini na ovim prostorima).
 

Art magazin - Web casopis za savremenu umetnost

 

Obaveštenje za čitaoce:

Ne objavljujemo lična imena niti imena firmi, osim ako ne postoji sudska presuda ili potpisana zjava u sudu sa materijalnom i krivičnom odgovornosti potpisnika.

Udruženje se bavi isključivo preventivnim radom. U slučaju da ste prevareni, molimo Vas da se obratite Policiji, Advokatima i sudstvu. Takav je zakon, i mi ga poštujemo.

 
Ko je na sajtu
We have 1 guest online
Da li ste prevareni za zivotno osiguranje?
 
Belocrkvanska jezera. Najbolji izbor za odmor
 

PUTUJMO ZAJEDNO
 

Advertisement

O prevarama  |  Zakoni  |  Spisak prevara  |  Reportaže  |  Reklamiranje na sajtu  |  Kontakt  |  Login

Copyright © 2008. Društvo za borbu protiv prevara. 21000 Novi Sad, Srbija.
Registrovano kod Ministarstva Republike Srbije za Državnu upravu i lokalnu samoupravu.
CMS Web Design: Luka Salapura